Vad händer om du plagierar?

Vad händer om du plagierar?
Plagiering sker ofta omedvetet och beror då på ovana och okunskap om det akademiska sättet att skriva och presentera. Det är först när plagieringen sker medvetet och med uppsåt att vilseleda om sina kunskaper som det betraktas som fusk.

Vid misstanke om att en student plagierat kan ärendet komma att överlämnas till disciplinnämnden. Visar det sig att studenten plagierat med uppsåt att vilseleda om sina kunskaper kan nämnden besluta om varning eller avstängning från studierna under högst 6 månader (Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10 kap. 1 och 2 §§).

En student som återanvänder eget arbete eller grupparbete från tidigare kurs utan att tala om det kan bli anmäld för vilseledande. Studenter riskerar även disciplinära åtgärder om de deltar i ett grupparbete och någon i gruppen har plagierat med uppsåt att vilseleda om sina kunskaper. I så fall blir alla i gruppen föremål för utredning om sitt ansvar.

Som student har du ett ansvar att känna till vilka regler som finns kring fusk och plagiat. Vid behov av råd och stöd kan du vända dig till Studentkåren.