Att citera

Att citera
Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framför allt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning. Du kan även använda citat när du presenterar ett påstående som du ifrågasätter och vill diskutera. I de flesta andra fall är det bättre att referera innehållet.

För att särskilja citat från den övriga texten markeras det antingen som löpande citat eller blockcitat. Om citatet endast består av några få ord eller någon enstaka mening är det lämpligt att göra ett löpande citat som markeras med citattecken. Löpande citat ligger således inne i textmassan. Om texten du citerar utgörs av flera meningar, 40 ord eller mer,  gör du istället ett blockcitat. Detta utformas som ett fristående stycke utan citattecken. Stycket markeras med indrag i vänster- och eventuellt högerkant och kan ha mindre teckenstorlek och radavstånd. Notera att referensen vid blockcitat sätts efter skiljetecken.

Vid både löpande citat och blockcitat ska källan anges med en texthänvisning i direkt anslutning till citatet och med fullständig referens i referenslistan. Texthänvisningar till citat måste dessutom alltid innehålla sidangivelse. Om sidangivelse saknas anger du på annat lämpligt sätt var i texten citatet är hämtat från, exempelvis vilket kapitel, stycke eller avsnitt.