Humaniora & Samhällsvetenskap

Exempel Humsam

Exempel 1 för humaniora & samhällsvetenskap

I rutan finns ett utdrag från sidan 144 ur boken:
Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid: Inspirera, handleda, undervisa, organisera och bedöma. Natur och kultur.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan, i det här exemplet enligt Harvard-systemet.

Utdrag

I ett samhälle som behöver ta tillvara alla människors kunskap och förmåga att tillägna sig ny kunskap, gäller det att eliminera konstlade hinder för olika typer av studier och utbildning. Sådana hinder är dels rent formella och reella (som att det krävs vissa betyg för att få tillträde till ett högskoleprogram och ekonomiska tillgångar för att finansiera studierna), dels informella och svårgripbara (som att undervisningskulturen i högskolan är sådan att den missgynnar ungdomar från andra befolkningsgrupper än den etablerade medelklassen). För att åstadkomma en breddad rekrytering till högre utbildning har man därför i flertalet industriländer sökt underlätta för alla att komma in i ett livslångt lärande.

Studenttext 1
Om vi i samhället vill ta tillvara alla människors kunskap och förmåga att tillägna sig ny kunskap, måste vi eliminera konstlade hinder för olika typer av studier och utbildning. Hindren kan vara av två slag: formella och reella eller informella och svårgripbara. Många industriländer har dock sökt underlätta för alla att komma in i ett livslångt lärande.

Är detta ett korrekt referat?
Nej, studenten har formulerat om ett fåtal ord och fraser, men inte sammanfattat originaltexten med egna ord. Studenten har dessutom utnyttjat idéer från originaltexten utan att ange källan.

Studenttext 2
Egidius (2005, s. 144) anser att det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till högskolan. Dels finns det formella och reella hinder, som att man saknar tillräckligt bra betyg eller ekonomiska förutsättningar, dels finns det mer svårgripbara hinder, som att undervisningskulturen på högskolan utestänger de grupper som saknar studietradition.

Är detta ett korrekt referat?
Ja, denna gång skrevs referatet med studentens egna ord. Idéerna från originaltexten finns med, men har formulerats om. Referens till källan anges med en texthänvisning i Harvard-systemet. Referatmarkören …anser… gör det tydligt för läsaren att det är ett resonemang hämtat från en annan författare.

Exempel 2 för humaniora & samhällsvetenskap

I rutan finns ett utdrag från sidan 142 ur boken:
Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid: inspirera, handleda, undervisa, organisera och bedöma. Natur och kultur.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan, i det här exemplet enligt Harvard-systemet.

Utdrag

Stödjande bedömning i början av en kurs och återkommande avstämningar av uppnådd förmåga kallas formativ. Den bidrar till att forma lärandet, handledningen, undervisningens innehåll och hela uppläggningen av en kurs. Slutbedömning kallas summativ, därför att den summerar resultaten av lärandet, vanligen för betygsättning, examen, intyg eller diplomering.

Studenttext 1
Man brukar tala om två olika typer av bedömning: formativ och summativ. Med formativ avses den bedömning av kunskaper som äger rum under kursens gång i syfte att forma lärandet. Slutbedömning kallas summativ, därför att den summerar resultaten av lärandet, vanligen för betygsättning, examen, intyg eller diplomering (Egidius 2005, s. 142).

Är detta ett korrekt referat?
Nej, här anges referens till källan, men sista meningen i referatet är identisk med originaltexten och har inte markerats med citattecken. Läsaren kan inte avgöra vad i referatet som hämtats från originaltexten och vad som är ett ordagrant citat.

Studenttext 2
Egidius (2005) beskriver två olika typer av bedömning: formativ och summativ. Med formativ avser han den bedömning av kunskaper som äger rum under kursens gång i syfte att forma lärandet. Summativ bedömning innebär att lärandets resultat bedöms i slutet av en kurs ”vanligen för betygsättning, examen, intyg eller diplomering” (Egidius 2005, s. 142).

Är detta ett korrekt referat?
Ja, studenten inleder med ett referat och gör sedan ett löpande citat, markerat med citattecken, av en formulering som hämtats från originaltexten.