Referenser och referenssystem

Referenser och referenssystem
Varje gång du använder uppgifter från en annan källa ska du göra en texthänvisning. Texthänvisningen kan bestå av en parentes som innehåller författarens efternamn och utgivningsår och eventuellt även sidnummer, men den kan också bestå av enbart en siffra (notsystem). I båda fallen ska den hänvisa till den fullständiga referensen i referenslistan. Vid ordagrant citat ges alltid sidhänvisning. Vid referat bör du ge sidhänvisning om du hänvisar till en viss sida eller vissa sidor i ett verk, däremot inte om referatet avser hela verket.

Alla källor som du citerar eller refererar till måste vara upptagna i en referenslista, även kallad litteraturlista eller källförteckning. Denna förteckning ska innehålla de uppgifter om de olika källorna som krävs för att de ska kunna särskiljas från andra källor och för att de enkelt ska kunna återfinnas.

För att veta hur du ska utforma dina referenser kan du ta hjälp av ett referenssystem. Det finns en mängd olika referenssystem, men gemensamt för dem är att de beskriver exakt vilken information om originalkällan du behöver ange och hur texthänvisningen och den fullständiga referensen ska se ut. Eftersom olika ämnesdiscipliner använder olika referenssystem är det viktigt att använda ett som är vedertaget inom ditt ämne och använda det konsekvent i hela texten. Kontrollera med din lärare vilket system som rekommenderas inom ditt ämne.

Här är exempel på några system som ofta används:

  • APA – används framförallt inom beteende- och samhällsvetenskaper
  • Harvard – används inom flera olika discipliner
  • IEEE – används inom teknikområdet
  • MLA – används inom litteraturvetenskap
  • Oxford – används inom historia, juridik och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många opublicerade källor
  • Vancouver – används framförallt inom medicin och biomedicin

Guider till dessa och andra system hittar du på Internet (se t.ex. denna lista) eller i bokform. Fråga på ditt universitetsbibliotek.

Tips!

Genom att  använda ett referenshanteringsprogram, t.ex. Zotero, kan du få hjälp att organisera och infoga dina referenser i text. För dig som skriver texter med referenssystemet Vancouver eller IEEE är funktionen särskilt användbar och mycket tidsbesparande. Om du lär dig att använda funktionen tidigt i dina studier kommer du att bygga upp ett bibliotek av referenser som du sedan kan använda under din studietid.