Naturvetenskap & Medicin

Exempel NV

Exempel 1 för naturvetenskap och medicin

I rutan finns ett utdrag från sidan 709 ur artikeln:
Rovio, S., Kåreholt, I., Helkala, E.-L., Viitanen, M., Winblad, B., Tuomilehto, J., Soininen, H., Nissinen, A. & Kivipelto, M. (2005). Leisure-time physical activity at midlife and the risk of dementia and Alzheimer’s disease. Lancet Neurology, vol. 4: 11, s. 705–711.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. I originaltexten används förkortningen AD för Alzheimer’s disease. Markeringen […] anger att delar av originaltexten uteslutits. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan, i det här exemplet enligt Harvard-systemet.

Utdrag

Individuals participating at least twice a week in a leisure-time physical activity had 50% lower odds of dementia compared with sedentary persons. The association was somewhat stronger for AD than for overall dementia; those in the active group had 60% lower odds of AD compared to those in sedentary group, even after adjusting for a wide array of potential confounding factors. […] Our results indicate that regular leisure-time physical activity at midlife may be protective against dementia and AD later in life. These findings may have wide implications for preventive health care; if an individual adopts an active lifestyle in youth and at midlife, this may increase their probability of enjoying both physically and cognitively vital years later in life.

Studenttext 1
En svensk-finsk forskargrupp har visat att regelbunden fysisk aktivitet i medelåldern minskar risken att drabbas av demenssjukdomar senare i livet. Deras resultat kan få stora konsekvenser för den förebyggande hälsovården; om en individ har en aktiv livsstil i ungdomen och medelåldern, ökar sannolikt deras chans att få åtnjuta både fysiskt och kognitivt vitala år senare i livet.

Är detta ett korrekt referat?
Nej, studenten har inte gett någon texthänvisning med uppgifter om källa. Även om referatmarkören, En svensk-finsk forskargrupp har visat, anger att informationen kommer från en extern källa krävs en texthänvisning som visar vilken källa det gäller. Dessutom är den sista meningen en nästan ordagrann översättning av originaltextens sista mening. Det bästa är att försöka sammanfatta och skriva om även denna mening med egna ord. Om man av någon anledning vill ha kvar den ursprungliga meningen kan man markera att det är ett citat genom att använda citattecken och ange ”egen översättning” om man inte vill ha kvar den på originalspråket.

Studenttext 2
En svensk-finsk forskargrupp (Rovio et al. 2005) har visat att regelbunden fysisk aktivitet i medelåldern minskar risken att drabbas av demenssjukdomar senare i livet. De anser att detta kan få stor betydelse inom förebyggande hälsovård: ”These findings may have wide implications for preventive health care; if an individual adopts an active lifestyle in youth and at midlife, this may increase their probability of enjoying both physically and cognitively vital years later in life” (Rovio et al. 2005, s. 710).

Är detta ett korrekt referat?
Ja, studenten har sammanfattat större delen av texten i första meningen. I den andra meningen har den del som är ordagrant återgiven markerats med citattecken. Referens till källan anges med texthänvisningar enligt Harvard-systemet. Eftersom studenten har använt ett ordagrant citat måste texthänvisningen förutom författare och publiceringsår, även innehålla en sidangivelse. Observera att man i många referenssystem inte anger alla författarna i texthänvisningen om de är fler än tre. Istället anger man första författaren följt av m.fl. eller et al. (vilket är en förkortning av latinets et alii och betyder ’och andra’). Vilken variant som används beror ofta på vad som är vanligast i det aktuella ämnet.

Exempel 2 för naturvetenskap och medicin

Följande exempel bygger på en artikel som diskuterar riskerna med xenotransplantationer, d.v.s. när organ eller vävnad från en donator tillhörande en art förs över till en mottagare tillhörande en annan art (t.ex. från gris till människa).

I rutan finns ett utdrag från sidan 207 ur artikeln:
Günzburg WH, Salmons B. Xenotransplantation: Is the risk of viral infection as great as we thought? Mol Med Today. 2000;6:199-208.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. Markeringen […] anger att början av meningen uteslutits. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan i det här exemplet enligt Vancouver-systemet.

Utdrag

[…] there is a certain level of risk of viral infection associated with xenotransplantation, and caution is warranted to prevent the emergence of new diseases, but it is difficult to quantitate these risks. In view of the enormous potential benefits associated with xenotransplantation, and the fact that no further progress can be made in the absence of further experimentation, it would be unwise to discontinue work in this area. The most probable candidates for viruses that could be a danger to society are those that show good infectivity and are difficult to contain, namely the persistent viruses with a long latency period. Thus, it is imperative that xenotransplanted patients are centrally registered and closely followed for health- and virus-status to detect emerging viruses over extended periods. A battery of screening tests, based on our considerable knowledge of potentially zoonotic agents, as well as of physiological changes associated with viral infections in general, are essential to minimize potential risks to society, at least at present.

Studenttext 1
Det finns en viss risk för uppkomst och spridning av nya virussjukdomar i samband med xenotranplantationer. Försiktighet krävs, men riskerna är svårbedömda. Med tanke på den nytta metoden inrymmer samt det faktum att det inte går att göra ytterligare framsteg utan fortsatta experiment vore det oklokt att avbryta arbetet inom området. Virus som har hög infektionsförmåga och är svåra att kontrollera, nämligen virus som är persistenta och har en lång latensperiod, är troligen de som utgör den största risken att bli en samhällsfara. Patienter som genomgått en xenotransplantation bör därför registreras centralt och under lång tid noggrant följas upp avseende hälso- och virusstatus, för att därigenom detektera eventuella virus som dyker upp (1).

Är detta ett korrekt referat?
Nej, detta är en i stort sett ordagrann översättning av större delen av originaltexten. Studenten har inte gjort någon sammanfattning av texten och heller inte försökt omformulera texten med egna ord. Såväl meningar som struktur har bevarats i stort. Vill man använda en ordagrann översättning av originalet ska man markera citat samt i samband med texthänvisningen ange att det är egen översättning. Trots att det finns en korrekt texthänvisning enligt Vancouver-systemet i slutet av texten framgår det inte tydligt om allt är taget från källan eller om delar av texten består av skribentens egna tankar. Referensen (1) innebär att det är den första källan som förekommer i texten och källan behåller sedan sitt nummer genom hela uppsatsen. Nästa källa kommer att refereras som (2) och så vidare.

Studenttext 2
Günzburg och Salmons (1) anser att fördelarna med xenotransplantationer är så stora att det rättfärdigar fortsatt forskning trots de risker som finns. För att minimera risken för spridning av nya virussjukdomar föreslår de ett omfattande övervakningsprogram av behandlade patienter.

Är detta ett korrekt referat?
Ja, studenten har sammanställt informationen och skrivit om den med egna ord. Dessutom finns det tydliga referatmarkörer (anser att, föreslår de) som visar vad som hämtats från källan. Referens till källan anges med en texthänvisning enligt Vancouver-systemet.