Teknik

Exempel Teknik

Exempel 1 för teknik

I rutan finns ett utdrag från sidan 314 ur boken:
T. Gorschek, ”Requirements engineering supporting technical product management.” Ph.D. dissertation, Dept. Syst. Software Eng., Blekinge Inst. Technology, Ronneby, Sweden, 2006.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. Markeringen […] anger att slutet på meningen uteslutits. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan, i det här fallet enligt IEEE-systemet.

Utdrag

The successful transfer of knowledge and technology from research to practice implies symbiosis. Close cooperation and collaboration between researchers and practitioners benefit both parties. Researchers get the opportunity to observe first-hand the challenges facing industry, making it possible for research not only to be based on interesting issues, but industry relevant ones. This entails on-site observations and process assessments, as well as collaboration with industry champions when designing and validating new methods, tools and techniques. Industry practitioners benefit as new technology (e.g. methods, tools and techniques) are developed based on tangible and real issues identified on-site, […]

Studenttext 1
När kunskap och teknik förmedlas framgångsrikt från forskning till praktik involverar det symbios. Samarbete mellan forskare och industrin gynnar båda sidor. Forskare kan direkt observera vilka utmaningar som industrin står inför, och därmed basera sin forskning på relevanta frågor, inte enbart intressanta sådana. Vinsten för industrin är att ny teknik utvecklas som baseras på frågor som identifierats på plats.

Är detta ett korrekt referat?
Nej, studenten har formulerat om ett fåtal ord och fraser, men inte sammanfattat originaltexten med egna ord. Studenten har dessutom utnyttjat idéer från originaltexten utan att ange källan.

Studenttext 2
Enligt Gorschek [1] underlättar ett nära samarbete överföringen av kunskap och teknik mellan forskare och industrin. Detta förhållande gör det möjligt för forskare att finna forskningsämnen som är användbara för industrin, medan industrin får tillgång till ny teknik som är anpassad efter deras behov.

Är detta ett korrekt referat?
Ja, denna gång skrevs referatet med studentens egna ord. Idéerna från originaltexten finns med, men har formulerats om. Referens till källan anges med en texthänvisning enligt IEEE-systemet. Referensen [1] innebär att det är den första källan som förekommer i texten och källan behåller sedan sitt nummer genom hela uppsatsen. Nästa källa kommer att refereras som [2] och så vidare. Referatmarkören, enligt, gör det tydligt för läsaren att det är ett resonemang som är hämtat från en annan författare.

Exempel 2 för teknik

I rutan finns ett utdrag från sidan 24 ur boken:
T. Gorschek, ”Requirements engineering supporting technical product management.” Ph.D. dissertation, Dept. Syst. Software Eng., Blekinge Inst. Technology, Ronneby, Sweden, 2006.

Därefter kan du se hur två studenter gjort för att integrera information från utdraget i sina egna texter. Observera att referenslistan inte är med i exemplet. Den ska innehålla den fullständiga referensen till källan, i det här fallet enligt IEEE-systemet.

Utdrag

Requirements prioritization has to be conducted taking several aspects into account. The central notion is that all requirements should be compared and prioritized independent of source. The objective of the prioritization is to get input for requirements selection for subsequent release planning. The overall goal is to deliver the right product to the market at the right time and thus selling and generating revenues. Success is defined by outperforming competitors in the market and delivering a high perceived benefit to customers. From this perspective customer satisfaction is central and optimally customers (and potential customers) should perform prioritizations.

Studenttext 1
Gorschek [1] visar att kravprioritering är en mångfasetterad process vars mål är att få kunskap om marknadens behov för att kunna fatta mer informerade beslut om vilken slags produkter som ska utvecklas och vid vilken tidpunkt. Framgång definieras av att uppnå bättre resultat än konkurrenterna på marknaden och att leverera en hög grad av uppfattad nytta till kunderna.

Är detta ett korrekt referat?
Nej, här anges referens till källan, men sista meningen i referatet är en ordagrann översättning av originaltexten och har inte markerats med citattecken. Läsaren kan inte avgöra vad i referatet som hämtats från originaltexten och vad som är ett ordagrant citat. Vill man använda en ordagrann översättning av originalet ska man markera att det är ett citat genom att använda citattecken och ange ”egen översättning” i samband med texthänvisningen.

Studenttext 2
I sin avhandling diskuterar Gorschek begreppet kravprioritering och målet med denna process: ”The overall goal is to deliver the right product to the market at the right time and thus selling and generating revenues” [1, s. 24].

Är detta ett korrekt referat?
Ja, studenten gör ett löpande citat, markerat med citattecken, av en formulering som hämtats från originaltexten. Referens till källan anges med en texthänvisning enligt IEEE-systemet.